HK VAK MEM

HK VAK MEM

Vakuuma filtrēšanas filtrs